Formy pomocy prawnej

Formy pomocy prawnej

Adwokat Karolina Przestrzelska oferuje pomoc prawną w następujących formach:

 • udzielanie porad prawnych dla Klientów indywidualnych
 • udzielanie porad prawnych dla przedsiębiorców (także spółek), stowarzyszeń, fundacji itp., w tym także prowadzenie stałej obsługi prawnej tych podmiotów
 • sporządzanie pozwów i wniosków oraz reprezentowanie Klienta przed sądem
 • sporządzanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, sporządzenie prywatnych aktów oskarżenia oraz reprezentowanie Klienta przed organami ścigania oraz przed sądami karnymi
 • sporządzanie środków odwoławczych – zażaleń, apelacji, kasacji, skarg kasacyjnych, odwołań, skarg, sprzeciwów itd.
 • sporządzanie projektów umów, aneksów, regulaminów, reklamacji, wypowiedzeń umowy itp.
 • weryfikowanie projektów umów, regulaminów itp. przedstawionych przez Klienta
 • opracowywanie kompleksowych opinii prawnych i analiz prawnych
 • kierowanie w imieniu Klienta przedsądowych wezwań do zapłaty
 • wnoszenie w imieniu Klienta pozwów do e-sądu w Lublinie w elektronicznym postępowaniu upominawczym (więcej w zakładce Pozwy do e-sądu (EPU)
 • reprezentowanie Klienta w postępowaniach dotyczących odpowiedzialności zawodowej lekarzy przed Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej oraz przed Okręgowym Sądem Lekarskim i przed Naczelnym Sądem Lekarskim

Prowadzenie tzw. stałej obsługi prawnej to oferta skierowana do podmiotów, które potrzebują stałego wsparcia prawnika w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, zawodową, statutową – dotyczy przede wszystkim przedsiębiorców (w tym spółek), stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni itp. Świadczenie stałej obsługi prawnej odbywa się na podstawie pisemnej umowy indywidualnie opracowanej dla danego Klienta, uwzględniającej jego potrzeby w zakresie doradztwa prawnego oraz specyfikę jego branży.

Umowa zostaje zawarta na czas określony lub na czas nieokreślony i określa zakres usług, które będą świadczone dla Klienta, szczegółowe zasady współpracy (np. maksymalny czas oczekiwania na weryfikację przekazanych dokumentów) – w tym warunki reprezentowania Klienta w postępowaniach przed sądami, urzędami, organami egzekucyjnymi itp. – oraz wysokość stałego miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego za obsługę prawną lub wysokość stałej stawki godzinowej, wedle której będzie rozliczana obsługa prawna.

Zapraszam Państwa do kontaktu w celu uzyskania bezpłatnej wyceny zindywidualizowanej oferty stałej obsługi prawnej.