Szkody komunikacyjne

Szkody komunikacyjne

Specjalizuję się również w sprawach o odszkodowanie z tytułu szkód komunikacyjnych. Poniżej pokrótce zwrócę uwagę na najważniejsze kwestie dotyczące tego rodzaju spraw.

W pierwszej kolejności należy przypomnieć, że roszczenie o zapłatę odszkodowania za szkodę komunikacyjną przysługuje osobie poszkodowanej niezależnie od tego, czy dokonała ona przywrócenia pojazdu do stanu sprzed szkody, czy nie. Przeprowadzenie naprawy auta nie stanowi w ogóle warunku do uzyskania odszkodowania. Odszkodowanie należy się Państwu również wtedy, gdy nie mają Państwo zamiaru dokonywać naprawy pojazdu.

Znajduje to potwierdzenie w orzecznictwie sądów – m.in. Sąd Najwyższy w uzasadnieniu postanowienia z dnia 7 grudnia 2018r. (sygn.: III CZP 51/18) zajął jednoznaczne stanowisko, zgodnie z którym: „Roszczenie odszkodowawcze powstaje z chwilą powstania obowiązku naprawienia szkody, a nie po powstaniu kosztów naprawy pojazdu, z czym wiąże się brak obowiązku po stronie poszkodowanego udowadniania konkretnych wydatków poniesionych na naprawę pojazdu”.

Sąd ten w postanowieniu z dnia 11 kwietnia 2019r. (sygn. III CZP 102/18) wskazał: „(…) powstanie roszczenia z tytułu kosztów przywrócenia uszkodzonego pojazdu do stanu pierwotnego, a tym samym zakres odszkodowania, nie zależą od tego, czy poszkodowany dokonał restytucji i czy w ogóle ma taki zamiar. Odpowiada ono niezbędnym i ekonomicznie uzasadnionym kosztom naprawy, a naprawa dokonana przed uzyskaniem świadczenia od ubezpieczyciela, jej koszt i faktyczny zakres nie ma zasadniczego wpływu na sposób ustalania wysokości odszkodowania W orzecznictwie Sądu Najwyższego wyjaśniono ponadto, że dla powstania roszczenia o naprawienie szkody w postaci kosztów naprawy pojazdu nie mają znaczenia żadne późniejsze zdarzenia, między innymi w postaci sprzedaży uszkodzonego lub już naprawionego pojazdu. Okoliczność, że poszkodowany nie czekając na wypłatę odszkodowania sprzedaje uszkodzony samochód, nie pozbawia go prawa do odszkodowania w wysokości odpowiadającej hipotetycznym kosztom naprawy, skoro rzeczywista naprawa nie stanowi warunku dla dochodzenia odszkodowania”.

Należy także przypomnieć, że zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych odszkodowanie powinno zostać Państwu wypłacone w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia ubezpieczycielowi zawiadomienia o szkodzie. Za opóźnienie w zapłacie mogą Państwo domagać się odsetek ustawowych.

W związku z powszechną praktyką zaniżania przez ubezpieczycieli wysokości należnych odszkodowań m.in. poprzez stosowanie przez nich w swoich kalkulacjach stawek za prace lakiernicze i prace blacharskie znacząco niższych (zazwyczaj o ok. 50 % – np. stawki wynoszącej 55 zł/RBG netto, zamiast stawki 110 zł/RBG netto) od aktualnych średnich cen rynkowych tych usług, należy także przypomnieć, że zgodnie z orzecznictwem sądów wysokość odszkodowania powinna zostać ustalona przy uwzględnieniu cen tych usług, które występują na lokalnym rynku.

Praktyka stosowania przez ubezpieczycieli cen rażąco niższych od lokalnych cen rynkowych (tzn. od cen rynkowych występujących na obszarze, gdzie zostałaby najprawdopodobniej przeprowadzona naprawa), jest ewidentnie nieprawidłowa.

Warto też dodać, że jeżeli ubezpieczyciel znacząco zaniży wysokość należnego Państwu odszkodowania i w związku z tym faktem, w celu dochodzenia swoich praw, będą Państwo zmuszeni do zlecenia wyceny szkody profesjonalnemu rzeczoznawcy, wówczas ubezpieczyciel może zostać zobowiązany przez sąd do zwrócenia Państwu – w ramach kwoty odszkodowania – wydatku poniesionego na uzyskanie takiej wyceny.

Tytułem przykładu – Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku w uzasadnieniu wyroku z dnia 23 grudnia 2016r. (sygn.: I C 1620/15), wskazał: „Sąd uznał, że poniesienie kosztów sporządzenia opinii przez rzeczoznawcę samochodowego było zasadne. Powód, nie dysponując fachową wiedzą, nie był w stanie sam oszacować kosztów przywrócenia swego pojazdu do stanu poprzedniego i tym samym nie mógł w inny sposób wykazać pozwanemu zasadności i wysokości zgłoszonych roszczeń. Koszt ten mieści się w ramach adekwatnego związku przyczynowego ze szkodą”.

Posiadam bogate doświadczenie również w innych sprawach odszkodowawczych – np. z tytułu doznanego uszczerbku na zdrowiu. Zapraszam do kontaktu!