Ochrona dóbr osobistych

Ochrona dóbr osobistych

W obszarze moich głównych zainteresowań znajduje się także problematyka ochrony dóbr osobistych.

Katalog dóbr osobistych ma charakter otwarty – w art. 23 Kodeksu cywilnego jedynie przykładowo wskazano, że dobrami osobistymi są: zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska. Sądy w wydawanych orzeczeniach potwierdzają, że dobrami osobistymi są także m.in.: więzi rodzinne, prawo do życia w czystym środowisku, prawo do pochówku, prawo do kultywowania pamięci po osobie zmarłej.

Ochrona dóbr osobistych przysługuje nie tylko osobom fizycznym, lecz również osobom prawnym. W orzecznictwie wskazuje się, że dobra osobiste osób prawnych to „wartości niemajątkowe, dzięki którym osoba prawna może funkcjonować zgodnie ze swym zakresem działań, takie jak dobre imię (dobra sława, reputacja, autorytet), nazwa (firma) lub tajemnica korespondencji” (tak m.in. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 18.09.2019r., sygn.: IV CSK 297/18).

Należy także przypomnieć, że warunkiem odpowiedzialności za naruszenie cudzych dóbr osobistych jest bezprawność naruszenia. Z treści art. 24 § 1 zd. 1 Kodeksu cywilnego wynika domniemanie bezprawności naruszenia dobra osobistego, w związku z czym każde naruszenie cudzego dobra osobistego jest uznawane za bezprawne, dopóki sprawca naruszenia nie udowodni, że zachodzą przesłanki wyłączające bezprawność jego działania.

W przypadku naruszenia Państwa dóbr osobistych, mogą się Państwo domagać od sprawcy naruszenia:

  • zaniechania działań bezprawnie naruszających Państwa dobra osobiste
  • dopełnienia czynności potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia Państwa dóbr osobistych
  • zapłaty odpowiedniej kwoty tytułem odszkodowania – jeżeli na skutek naruszenia Państwa dóbr osobistych ponieśli Państwo szkodę materialną
  • zapłaty odpowiedniej kwoty tytułem zadośćuczynienia – jeżeli na skutek naruszenia Państwa dóbr osobistych odnieśli Państwo szkodę niemajątkową, tj. krzywdę moralną, ujemne następstwa w sferze psychicznej

Jeżeli potrzebują Państwo porady prawnej w sprawie dotyczącej ochrony dóbr osobistych, lub jeżeli szukają Państwo profesjonalnego pełnomocnika do poprowadzenia Państwa sprawy w sądzie – zapraszam do kontaktu i umówienia terminu spotkania.