Sprawy o rozwód

Sprawy o rozwód

Sąd może rozwiązać małżeństwo przez rozwód tylko jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia – tzn. między małżonkami muszą całkowicie ustać więzi uczuciowe, fizyczne oraz gospodarcze i taki stan rzeczy musi mieć charakter nieodwracalny. Jeżeli natomiast rozkład pożycia małżeńskiego ma charakter zupełny, ale nie jest trwały, można żądać orzeczenia przez sąd separacji.

Z wniesieniem pozwu o rozwód wiąże się obowiązek uiszczenia na rachunek sądu, który będzie rozpoznawał daną sprawę, opłaty sądowej wynoszącej 600 zł.

Wynagrodzenie za sporządzenie pozwu o rozwód oraz za reprezentowanie Klienta przed sądem jest ustalane indywidualnie i zależy od stopnia skomplikowania konkretnej sprawy oraz przewidywanego przez adwokata nakładu jego pracy.

Jeżeli Klient nie potrzebuje wsparcia profesjonalnego pełnomocnika w sądzie, a jedynie potrzebuje uzyskać profesjonalnie sporządzony pozew, który następnie sam wniesie do sądu, może zlecić wyłącznie opracowanie indywidualnego projektu pozwu o rozwód.

Stopień skomplikowania poszczególnych spraw rozwodowych jest bardzo zróżnicowany, ponieważ przedmiotem sporu oraz postępowania dowodowego w procesie o rozwód mogą być m.in. kwestia winy współmałżonka lub obojga małżonków za rozpad małżeństwa, wysokość alimentów na wspólne małoletnie dzieci małżonków, kwestia władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi oraz uregulowania kontaktów małżonka z dziećmi. W procesie o rozwód małżonek może również zgłosić żądanie zasądzenia od współmałżonka alimentów na swoją rzecz (np. w sytuacji, gdy jest niewinny za rozkład pożycia małżeńskiego, a rozwód pociągnie za sobą istotne pogorszenie jego sytuacji materialnej).

Należy także nadmienić, że sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego stron, jednakże tylko wówczas, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu sądowym. W praktyce oznacza to, że jeżeli między rozwodzącymi się małżonkami nie ma całkowitej, pełnej zgody w kwestii podziału ich majątku wspólnego, wówczas sąd nie przeprowadzi podziału ich majątku w postępowaniu o rozwód i konieczne będzie wszczęcie przez nich osobnego postępowania sądowego po uprawomocnieniu się wyroku orzekającego rozwód (lub porozumienie się przez nich w kwestiach majątkowych i doprowadzenie do zgodnego podziału majątku małżeńskiego bez udziału sądu).

Jeżeli potrzebują Państwo porady prawnej w sprawie o rozwód, separację lub o podział majątku po rozwiązaniu małżeństwa, bądź też jeśli szukają Państwo profesjonalnego pełnomocnika do poprowadzenia Państwa sprawy w sądzie, zapraszam do kontaktu.