Przydatne informacje

Zadośćuczynienie za krzywdę powstałą na skutek niemożności kontynuowania więzi rodzinnej lub niemożności nawiązania takiej więzi

0 Comments

Jeżeli Państwa najbliższy doznał w wyniku wypadku ciężkiego i trwałego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia i na skutek tego nie mogą Państwo kontynuować z nim więzi rodzinnej (lub np. Państwa

Czytaj całość

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2022 r.

0 Comments

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2021r. minimalne wynagrodzenie za pracę od dnia 01 stycznia 2022r. będzie wynosiło 3 010 zł (brutto), natomiast minimalna stawka godzinowa (tzn.

Czytaj całość

Orzeczenia dotyczące legalności ustanawiania przez rząd w okresie pandemii zakazów prowadzenia działalności gospodarczej

0 Comments

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w wyroku z dnia 27 października 2020r., sygn.: II SA/Op 219/20 (LEX nr 3093916) uchylił zaskarżoną decyzję Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu z

Czytaj całość

Nowe uprawnienia przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą

0 Comments

Ustawa z dnia 31 lipca 2019r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U. poz. 1495 z późn. zm.) wprowadziła z dniem 1 stycznia 2021r. szereg zmian,

Czytaj całość

Nowe przepisy dot. nakazu zakrywania ust i nosa

0 Comments

Przepis art. 46b ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, wprowadzony w marcu 2020r. w związku ze zwiększającą się w naszym

Czytaj całość

„Adwokat z urzędu” – czyli jak bezpłatnie uzyskać pomoc adwokata przy prowadzeniu sprawy sądowej

0 Comments

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego (art. 117 – art. 124 KPC) sąd może na wniosek strony zgłoszony na piśmie lub ustnie do protokołu ustanowić dla niej adwokata (lub

Czytaj całość

Tajemnica adwokacka, poufność informacji przekazanych adwokatowi

0 Comments

Stosunek klienta do adwokata powinien opierać się na zaufaniu. Jest to niezwykle istotne, albowiem nieprzekazanie adwokatowi istotnych wiadomości (lub podanie adwokatowi nieprawdziwych wiadomości), niepoinformowanie go o ważnych faktach dotyczących sprawy,

Czytaj całość

Podstawowe regulacje dotyczące wykonywania zawodu adwokata

0 Comments

Poniżej podstawowe dokumenty regulujące wykonywanie zawodu adwokata – ustawa z dnia 26 maja 1982r. Prawo o adwokaturze oraz Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej): – Ustawa

Czytaj całość

Odpowiedzialność spadkobierców za długi spadkowe

0 Comments

Ustawą z dnia 20 marca 2015r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 18 października 2015r., wprowadzono długo wyczekiwaną zmianę w zakresie przepisów

Czytaj całość

Wyłączenie małżonka od dziedziczenia (rozwód, separacja a prawo spadkowe)

0 Comments

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny małżonek należy do tzw. pierwszej grupy spadkobierców ustawowych – jest powołany do dziedziczenia z ustawy (tzn. na

Czytaj całość