Porady prawne online

Wysyłając zapytanie na adres e-mail: karolina.przestrzelska@adwokatura.pl mogą Państwo zwrócić się o udzielenie porady prawnej, o zaopiniowanie projektu pisma procesowego, umowy lub innego dokumentu, jak również o sporządzenie projektu konkretnego pisma. Usługi te są odpłatne.

Kancelaria, po otrzymaniu zapytania i jego wstępnym przeanalizowaniu, w przeciągu maksymalnie 36h od przesłania przez Państwa zapytania (z wyłączeniem sobót, niedziel, świąt oraz okresów przerw w pracy Kancelarii), prześle na Państwa e-mail odpowiedź zawierającą m.in.:

– wycenę usługi, czyli wysokość wynagrodzenia za udzielenie danej porady prawnej,

termin wykonania usługi,

nr rachunku bankowego, na który należy wpłacić wynagrodzenie,

– ewentualnie – dodatkowe pytania odnośnie szczegółów danej sprawy, wskazanie, jakie inne informacje powinni Państwo dodatkowo podać (bądź doprecyzować) lub jakie inne dokumenty powinni Państwo jeszcze przesłać, aby możliwe było sporządzenie porady prawnej.

W przypadku, gdy Klient nie przystanie na zaproponowane wynagrodzenie, nie zostanie on obciążony żadnymi kosztami w związku ze złożeniem zapytania drogą elektroniczną.

Kancelaria zastrzega sobie możliwość odmowy udzielenia porady prawnej, w szczególności, gdy podane przez Klienta informacje są niewystarczające do należytego wykonania usługi.

Ponadto Kancelaria zastrzega, że termin wykonania usługi, wskazany w odpowiedzi, może ulec zmianom w przypadku szczególnie skomplikowanego charakteru sprawy lub z powodu przesłania przez Klienta dodatkowych dokumentów, lub podania dodatkowych informacji, koniecznych do udzielenia porady prawnej. W takiej sytuacji o zmianie terminu wykonania usługi Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony drogą mailową.

Kancelaria przystępuje do realizacji usługi, gdy na jej rachunku bankowym zostanie zaksięgowane uzgodnione honorarium.

Porada prawna zostanie Państwu przesłana  na podany adres e-mail.

Po wykonaniu usługi Kancelaria – na Państwa życzenie – może wystawić fakturę VAT bez podpisu odbiorcy, zgodnie z danymi osobowymi podanymi przez Klienta.

Przydatne wskazówki:

– w zapytaniu e-mailowym, dotyczącym możliwości udzielenia porady prawnej online, proszę opisać, czego sprawa dotyczy oraz wskazać, co chcieliby Państwo osiągnąć, jaki stan rzeczy by Państwa satysfakcjonował,

– jeśli do udzielenia porady prawnej niezbędny jest wgląd w odpowiednie dokumenty, proszę przesłać ich skany lub ich wyraźne fotografie,

– jeśli sprawa jest związana z orzeczeniem sądu lub organu administracji, proszę przesłać skan tego orzeczenia lub jego wyraźną fotografię (można też przytoczyć jego treść, gdy dane orzeczenie nie zawiera uzasadnienia),

– jeżeli zwracają się Państwo o sporządzenie projektu pisma procesowego, przy opisywaniu sprawy proszę podać daty otrzymanych pism, ich sygnaturę oraz wskazać, od kogo one pochodzą (ich nadawcę),

– w zapytaniu proszę podać daty opisywanych zdarzeń, a jeżeli istnieje taka potrzeba – także dane osób w nich uczestniczących.

Zastrzegamy, że e-maile, których sposób sformułowania wskazuje na to, że rzeczywistą intencją nadawcy nie jest uzyskanie porady prawnej, mogą zostać pozostawione przez Kancelarię bez odpowiedzi.

Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za działania podjęte przez Klienta na podstawie udzielonej mu online porady prawnej, jeśli została ona oparta na błędnych, nieprawdziwych lub niepełnych informacjach przekazanych przez Klienta.

Przesyłając zapytanie drogą elektroniczną prosimy o zachowanie ostrożności i korzystanie z bezpiecznych rozwiązań, zapewniających poufność danych. Skorzystanie przez Państwa z możliwości złożenia zapytania o poradę prawną online jest równoznaczne z akceptacją przez Państwa ryzyk, które niesie ze sobą korzystanie ze środków komunikowania się drogą elektroniczną.

Złożenie przez Państwa zapytania drogą e-mailową jest jednoznaczne z akceptacją ww. postanowień dotyczących świadczenia przez Kancelarię adwokacką adwokat Karoliny Przestrzelskiej porad prawnych online.