Prawo umów, prawo spadkowe

Prawo umów, prawo spadkowe

Jednym z podstawowych filarów mojej działalności jest doradztwo prawne oraz prowadzenie spraw sądowych z zakresu prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa umów, prawa spadkowego, prawa rzeczowego oraz prawa deliktowego (tzn. dotyczącego odpowiedzialności z tytułu czynów niedozwolonych).

Zajmuję się m.in. następującymi rodzajami spraw:

 • dotyczącymi niewykonania lub nienależytego wykonania umowy – w tym sprawami o zapłatę
 • o odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu czynów niedozwolonych (odnośnie roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkód komunikacyjnych więcej tutaj)
 • dotyczącymi ochrony dóbr osobistych (więcej tutaj)
 • dotyczącymi tzw. immisji
 • dotyczącymi roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne oraz z tytułu gwarancji
 • o stwierdzenie nabycia spadku
 • o dział spadku
 • o zapłatę z tytułu zachowku
 • o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia
 • o zasiedzenie
 • o ustanowienie służebności
 • o naruszenie posiadania
 • o wydanie rzeczy jej właścicielowi
 • o zniesienie współwłasności
 • o podział małżeńskiego majątku wspólnego
 • o uznanie czynności prawnej dokonanej przez dłużnika za bezskuteczną w stosunku do jego wierzyciela (tzw. skarga pauliańska)
 • dotyczącymi zarządu rzeczą wspólną
 • dotyczącymi odwołania darowizny