Prawo karne, prawo wykroczeń

Prawo karne, prawo wykroczeń

Świadczę pomoc prawną również w sprawach z zakresu prawa karnego, prawa wykroczeń oraz prawa karnego wykonawczego – m.in.:

  • działam przed sądami i organami ścigania jako obrońca podejrzanego, oskarżonego, obwinionego
  • reprezentuję pokrzywdzonych – oskarżycieli posiłkowych w postępowaniu sądowym
  • sporządzam zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia
  • sporządzam subsydiarne akty oskarżenia
  • sporządzam prywatne akty oskarżenia
  • sporządzam środki odwoławcze (zażalenia, apelacje, kasacje)
  • sporządzam wnioski o uznanie środków karnych za wykonane
  • sporządzam wnioski o rozłożenie grzywny na raty, o umorzenie grzywny
  • sporządzam wnioski o odroczenie wykonania kary, o przerwę w wykonywaniu kary

Obrońcę ustanawia oskarżony lub podejrzany, natomiast inna strona postępowania karnego może ustanowić pełnomocnika.

Jeżeli oskarżony/podejrzany jest pozbawiony wolności, wówczas do czasu ustanowienia przez niego obrońcy, obrońcę może ustanowić dla niego inna osoba. Takie ustanowienie obrońcy przez inną osobę ma charakter „tymczasowy”, ponieważ oskarżony/podejrzany może, lecz nie musi, zaakceptować wybranego dla niego obrońcę. Może on udzielić upoważnienia do obrony innemu, samodzielnie wybranemu adwokatowi lub radcy prawnemu.

Upoważnienie do obrony może być udzielone na piśmie albo przez oświadczenie do protokołu organu prowadzącego postępowanie karne.

Należy także wyjaśnić, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa sporządzenie prywatnego aktu oskarżenia jest możliwe tylko w sprawach dotyczących następujących przestępstw: zniesławienia (z art. 212 Kodeksu karnego), znieważenia (z art. 216 Kodeksu karnego), naruszenia nietykalności cielesnej (z art. 217 Kodeksu karnego) oraz tzw. lekkiego uszczerbku na zdrowiu – tzn. uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, trwającego nie dłużej niż 7 dni (z art. 157 § 4 Kodeksu karnego).

Należy pamiętać, że karalność przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego ustaje z upływem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedział się o osobie sprawcy przestępstwa, nie później jednak niż z upływem 3 lat od czasu popełnienia danego przestępstwa. W tym terminie konieczne jest wniesienie do sądu prywatnego aktu oskarżenia.