Pozwy do e-sądu (EPU)

Pozwy do e-sądu w Lublinie – elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU)

Posiadam profil pełnomocnika zawodowego w portalu tzw. e – sądu, czyli Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie, Wydział VI Cywilny, dzięki czemu mogę składać w imieniu swoich Klientów pozwy w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

W elektronicznym postępowaniu upominawczym mogą być dochodzone roszczenia pieniężne, które stały się wymagalne w okresie trzech lat przed dniem wniesienia pozwu.

Elektroniczne postępowanie upominawcze zostało stworzone w celu umożliwienia stosunkowo szybkiego rozstrzygania prostych pod względem prawnym oraz faktycznym, najmniej skomplikowanych spraw o zapłatę. Jest ono wykorzystywane głównie w stosunkach między przedsiębiorcami, w sytuacjach, gdy świadczenie niepieniężne wskazane w umowie zostało wykonane (np. doszło do dostarczenia zamówionego towaru, doszło do zrealizowania zleconej usługi czy robót), leczy nasz kontrahent nie uregulował należnej nam z tego tytułu zapłaty.

W przypadku skorzystania z elektronicznego postępowania upominawczego mogą Państwo liczyć na szybsze niż w „tradycyjnym” postępowaniu sądowym rozpoznanie Państwa sprawy przez sąd (bez konieczności stawienia się przez Państwa w sądzie) oraz wystawienie nakazu zapłaty (czyli orzeczenia sądowego zasądzającego roszczenie wskazane w pozwie oraz należne koszty procesu), które następnie sąd doręczy pozwanemu. W nakazie zapłaty sąd nakazuje pozwanemu, aby w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia mu nakazu zapłacił na rzecz powoda kwotę wskazaną w nakazie wraz ze wskazanymi kosztami procesu, albo wniósł do sądu środek zaskarżenia.

Zaletą elektronicznego postępowania upominawczego są także niższe koszty tego postępowania. Niższa jest opłata sądowa od pozwu – wynosi ona jedynie 1/4 część „standardowej” opłaty za wniesienie pozwu. Przykładowo w przypadku sprawy o zapłatę kwoty 40 000 zł od pozwu wniesionego w postępowaniu „tradycyjnym” należałoby uiścić opłatę sądową wynoszącą 5% tej kwoty, tj. 2 000 zł, natomiast jeżeli pozew zostałby skierowany do e-sądu w trybie elektronicznego postępowania upominawczego, wówczas opłata sądowa od pozwu wynosiłaby jedynie 500 zł. W elektronicznym postępowaniu upominawczym niższe są także stawki minimalne wynagrodzenia dla profesjonalnego pełnomocnika.

Jeżeli są Państwo zainteresowani możliwością dochodzenia swoich roszczeń w elektronicznym postępowaniu upominawczym – zapraszam do kontaktu.