Ściganie sprawców wykroczeń przez osoby pokrzywdzone

Wykroczenia to czyny zabronione o mniejszej wadze, o mniejszym ciężarze gatunkowym. Często są one lekceważone przez organy ścigania. Jeżeli jesteśmy pokrzywdzeni czynem, który stanowi wykroczenie i zależy nam na tym, aby jego sprawca został pociągnięty do odpowiedzialności karnej, możemy samodzielnie wnieść do właściwego Sądu wniosek o ukaranie określonej osoby. W jakich przypadkach jest to możliwe?  

Po pierwsze, jeżeli ustawa stanowi, że dane wykroczenie jest ścigane na żądanie pokrzywdzonego. Zgodnie z treścią art. 27 § 1 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia: „W sprawach o wykroczenia ścigane na żądanie pokrzywdzonego, pokrzywdzony może samodzielnie wnieść wniosek o ukaranie jako oskarżyciel posiłkowy”.  

Wykroczeniami ściganymi na żądanie pokrzywdzonego są m. in.:

– kradzież lub przywłaszczenie cudzej rzeczy ruchomej, której wartość nie przekracza 500 złotych – jeżeli sprawca dopuszcza się tego czynu na szkodę osoby najbliższej (art. 119 § 3 Kodeksu wykroczeń),

– umyślne zniszczenie lub uszkodzenie cudzej rzeczy, jeżeli wartość szkody nie przekracza 500 złotych (art. 124 § 3 Kodeksu wykroczeń),

– umyślne przywłaszczenie, zniszczenie lub uszkodzenie cudzej rzeczy, która przedstawia wartość niemajątkową ( art. 126 § 2 Kodeksu wykroczeń),

– samowolne użycie cudzej rzeczy ruchomej (art. 127 § 2 Kodeksu wykroczeń).  

Żądanie ścigania może być złożone właściwemu organowi na piśmie, albo zgłoszone ustnie do protokołu.  

Po drugie, zgodnie z art. 27 § 2 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, w przypadku wykroczeń, które są ścigane z urzędu, możliwe jest samodzielne złożenie do sądu, przez osobę pokrzywdzoną, wniosku o ukaranie danej osoby oraz działanie w sprawie prowadzonej przez Sąd w charakterze oskarżyciela posiłkowego, jeżeli:

A) w ciągu miesiąca od powiadomienia właściwego organu (tj. takiego, który występuje w tego rodzaju sprawach w charakterze oskarżyciela publicznego) o popełnieniu wykroczenia, nie zostaliśmy powiadomieni o wniesieniu przez ten organ wniosku o ukaranie,
albo
B) otrzymaliśmy zawiadomienie, że organy ścigania, po przeprowadzeniu czynności wyjaśniających w danej sprawie, nie znalazły podstaw do wystąpienia przeciwko danej osobie z wnioskiem o ukaranie.  

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w opracowaniu projektu wniosku o ukaranie, lub szukają Państwo adwokata, który będzie Państwa reprezentował w tego rodzaju sprawie – zapraszam do kontaktu.  

Kategorie: