Odszkodowanie za utratę lub uszkodzenie rzeczy w hotelu lub w podobnym ośrodku

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podmiot prowadzący zarobkowo hotel lub podobny zakład (np. motel, pensjonat, hostel, ośrodek wczasowy) jest odpowiedzialny za utratę lub uszkodzenie rzeczy, które zostały wniesione przez osobę korzystającą z usług tego hotelu lub podobnego zakładu, chyba że szkoda wynikła z właściwości rzeczy wniesionej, lub wskutek siły wyższej, albo powstała wyłącznie z winy poszkodowanego, lub osoby, która mu towarzyszyła, lub która była u niego zatrudniona, albo go odwiedzała. Za rzecz wniesioną uznaje się nie tylko rzeczy, które pozostają w hotelu, czy podobnym zakładzie, ale także rzeczy, które znajdują się poza danym obiektem, które zostały powierzone podmiotowi prowadzącemu zarobkowo hotel lub podobny zakład, lub zostały powierzone osobie u niego zatrudnionej, albo umieszczona w miejscu przez nich wskazanym, lub na ten cel przeznaczonym.  

Przedmiotowej odpowiedzialności nie można wyłączyć, w związku z czym ani wywieszenie przez taki podmiot informacji, ogłoszenia, że nie ponosi on odpowiedzialności za rzeczy wniesione przez gości, ani nawet zawarcie takiego zastrzeżenia w umowie zawartej z klientem, będzie bezskuteczne, nie będzie rodziło żadnych skutków prawnych.  

Należy mieć jednak na uwadze, że za „rzecz wniesioną” przepisy nie uznają:
1) pojazdów mechanicznych i rzeczy w nich pozostawionych,
2) żywych zwierząt.  

W odniesieniu do wyżej wskazanych, aby podmiot prowadzący zarobkowo hotel lub podobny zakład ponosił odpowiedzialność za ich utratę lub uszkodzenie, konieczne jest zawarcie z nim umowy przechowania tych rzeczy.  

Należy zaznaczyć, że opisaną powyżej ochroną prawną nie są objęte rzeczy osoby, która jedynie odwiedza gościa hotelu lub podobnego zakładu – odwiedza osobę korzystającą z usług tego zakładu.  

Jeżeli chcemy ubiegać się o zapłatę odszkodowania za utracone, lub zniszczone rzecz, nie powinniśmy zbytnio zwlekać z podjęciem odpowiednich kroków prawnych, ponieważ zgodnie z przepisami roszczenie o naprawienie szkody wynikłej z utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych do hotelu lub podobnego zakładu przedawniają się z upływem sześciu miesięcy od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie (a w każdym razie z upływem roku od dnia, w którym poszkodowany przestał korzystać z usług hotelu lub podobnego zakładu).  

Analogiczną odpowiedzialność za rzeczy swoich klientów ponoszą „zakłady kąpielowe” – a więc podmioty prowadzące baseny, aquaparki, sauny, termy itp., przy czym ich odpowiedzialność dotyczy tylko przedmiotów, które zazwyczaj bywają wnoszone przez osoby korzystające z usług tych miejsc – takimi rzeczami są np. odzież, obuwie, ręczniki, drobna biżuteria, niewielkie sumy pieniędzy. Za utratę lub zniszczenie innego przedmiotu (np. sprzętu elektronicznego, kosztowności, znacznej sumy pieniędzy) podmiot prowadzący tego rodzaju zakład będzie odpowiedzialny tylko wówczas, gdy przyjął dany przedmiot na przechowanie, albo gdy szkoda wynikła z winy umyślnej, lub rażącego niedbalstwa jego, albo jego pracownika. Należy jednak pamiętać, że w przypadku sporu co do odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie rzeczy, to osoba poszkodowana będzie musiała udowodnić jedną z ww. okoliczności.  

Kategorie: