Nowa ustawa o cenach

W dniu 25 lipca 2014r. weszła w życie nowa ustawa, regulująca sposób informowania o cenach oferowanych towarów i usług – ustawa z dnia 9 maja 2014r.o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014r., poz. 915). Ustawa ta zastąpiła ustawę z dnia 5 lipca 2001r. o cenach. Nowa ustawa w sposób wyraźny przyznaje konsumentom prawo do żądania sprzedaży towaru lub usługi po cenie dla nich najkorzystniejszej.

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (dalej: ustawa): „Przepisów ustawy nie stosuje się do informowania o cenach w obrocie między osobami fizycznymi, z których żadna nie jest przedsiębiorcą, a także do informowania o cenach uregulowanego na podstawie odrębnych ustaw”.

Definicja ceny za towar lub usługę w zasadzie nie uległa zmianie. Przedsiębiorcy w dalszym ciągu muszą mieć na uwadze, że informując o cenie należy uwzględnić podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż dany towar (usługa) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym (art. 3 ust. 2 ustawy).

Dla konsumentów szczególnie istotne znaczenie ma zaś art. 5 ustawy, który stanowi: „W przypadku rozbieżności lub wątpliwości co do ceny za oferowany towar lub usługę konsument ma prawo do żądania sprzedaży towaru lub usługi po cenie dla niego najkorzystniejszej”. Tak więc w sytuacji, gdy udamy się do kasy i cena widniejąca na danym produkcie będzie się różniła od ceny, którą sprzedawca będzie miał w swoim systemie, mamy prawo – zgodnie z art. 5 ww. ustawy – domagać się, aby daną rzecz sprzedano nam po cenie niższej.

Ponadto, należy pamiętać, że obowiązkiem przedsiębiorcy – sprzedawcy/usługodawcy jest uwidocznienie ceny (oraz ceny jednostkowej towaru/usługi) w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości oraz umożliwiający porównanie cen (vide: art. 4 ust. 1 ustawy). Niewywiązywanie się z tego obowiązku może skutkować nałożeniem na przedsiębiorcę kary pieniężnej.

Poniżej treść art. 6 ustawy, który to przepis reguluje wysokość tychże kar:

Art.6.1. Jeżeli przedsiębiorca nie wykonuje obowiązków, o których mowa w art. 4, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej nakłada na niego, w drodze decyzji, karę pieniężną do wysokości 20.000 zł.

2. Jeżeli przedsiębiorca nie wykonał obowiązków, o których mowa w art. 4, co najmniej trzykrotnie w okresie 12 miesięcy licząc od dnia, w którym stwierdzono naruszenie tych obowiązków po raz pierwszy, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej nakłada na niego, w drodze decyzji, karę pieniężną do wysokości 40.000 zł.

3.Przy ustalaniu wysokości kary pieniężnej uwzględnia się stopień naruszenia obowiązków oraz dotychczasową działalność przedsiębiorcy, a także wielkość jego obrotów i przychodu.

Kategorie: