Alimenty na dziecko – podstawowe informacje

Każdy rodzic jest zobowiązany przyczyniać się do zaspokojenia potrzeb życiowych swojego dziecka, jeśli nie jest ono w stanie utrzymać się samodzielnie – innymi słowy, powinien pokrywać część kosztów utrzymania swojego dziecka.
Chociaż od kilku lat wiele mówi się o tzw. „alimentach natychmiastowych”, do chwili obecnej nie wprowadzono żadnych przepisów prawa, które gwarantowałyby szybkie uzyskanie wyroku przyznającego od rodzica na rzecz dziecka alimenty w pewnej minimalnej, określonej wysokości. 

W przypadku sporu co do wysokości alimentów, które rodzić powinien płacić na rzecz dziecka, kwota alimentów jest ustalana przez Sąd w drodze postępowania sądowego i zależy od indywidualnych okoliczności danej sprawy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami: „Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego” (art. 135 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Tak więc to, w jakiej wysokości Sąd przyzna Państwu alimenty na dziecko od drugiego z rodziców, zależy przede wszystkim od tego, jakie są potrzeby danego dziecka, jakie są uzasadnione koszty jego utrzymania, a także od tego, ile zarabia drugi rodzic, lub ile może zarabiać, wykorzystując wszystkie posiadane przez siebie możliwości zarobkowe oraz jaki jest jego stan posiadania. 

Występując o alimenty, powinniśmy odpowiednio przygotować się do sprawy. Należy opracować pozew, w którym określimy żądaną kwotę alimentów, przedstawimy odpowiednią argumentację przemawiającą za zasądzeniem na rzecz dziecka danej kwoty – w tym wyszczególnimy wszystkie regularnie ponoszone, comiesięczne wydatki na jego utrzymanie – oraz opiszemy sytuację życiową naszą, dziecka oraz rodzica, który powinien zostać obciążony obowiązkiem alimentacyjnym. Zasadniczą kwestią, od której zależy wygrana w Sądzie, jest przedstawienie Sądowi stosownych dowodów, popierających nasze twierdzenia. Dowody te powinniśmy zgłosić już w pozwie.  

Jeżeli potrzebują Państwo porady prawnej, chcą się Państwo dowiedzieć, jak przygotować się do sprawy o alimenty, nie wiedzą Państwo, jaką realnie kwotę można uzyskać na dziecko tytułem alimentów, jak powinna wyglądać treść pozwu i jakie dokumenty należy do niego załączyć, bądź jeśli szukają Państwo prawnika z doświadczeniem w tego rodzaju sprawach, który miałby zająć się opracowaniem pozwu, przygotowaniem dokumentów i reprezentowaniem Państwa w toku postępowania sądowego – zapraszam do kontaktu.  

Kategorie: