logo-naglowek

świadczona przez Adwokat Karolinę Przestrzelską:

 

Główne formy świadczonej pomocy prawnej:

 • udzielanie porad prawnych
 • sporządzanie projektów umów, opiniowanie projektów umów przedstawionych przez klienta,
 • opracowywanie kompleksowych opinii prawnych, analiz prawnych
 • prowadzenie stałej obsługi prawnej przedsiębiorców, stowarzyszeń, fundacji itd.
 • sporządzanie reklamacji, wypowiedzeń umowy, ostatecznych wezwań do zapłaty, zarzutów do opinii biegłych, zawiadomień o popełnieniu przestępstwa itp.
 • pomoc w sporządzeniu testamentu
 • sporządzanie pozwów, wniosków
 • reprezentowanie klienta w postępowaniach: sądowym, administracyjnym, przygotowawczym (śledztwo, dochodzenie), egzekucyjnym itd.
 • sporządzanie środków odwoławczych od orzeczeń oraz decyzji (zażalenia, apelacje, skargi itd.)
 • zastępowanie klienta w postępowaniach: sądowych, administracyjnych, likwidacyjnych (spory z ubezpieczycielem), egzekucyjnych itp.

 

powrót do góry

 

Pomoc prawna z zakresu prawa karnego, prawa wykroczeń oraz prawa karnego wykonawczego obejmuje m.in.:

 • obronę podejrzanych, oskarżonych oraz obwinionych
 • reprezentowanie pokrzywdzonych - oskarżycieli posiłkowych, jak również powodów cywilnych
 • sporządzanie subsydiarnych aktów oskarżenia oraz reprezentowanie pokrzywdzonych - oskarżycieli posiłkowych subsydiarnych
 • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia (sprawy dotyczące przestępstw: zniesławienia, znieważenia, naruszenia nietykalności cielesnej, tzw. lekkiego uszczerbku na zdrowiu – tzn. uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, który nie trwał dłużej niż 7 dni)
 • sporządzanie wniosków o ukaranie w sprawach dotyczących wykroczeń
 • sporządzanie środków odwoławczych (zażaleń, apelacji, kasacji)
 • sporządzanie próśb o ułaskawienie
 • sporządzanie wniosków o uznanie środków karnych za wykonane
 • sporządzanie wniosków o odroczenie wykonania kary, o przerwę w wykonywaniu kary, o warunkowe przedterminowe zwolnienie
 • obronę w toku postępowania w sprawach nieletnich   

 

powrót do góry

 

Pomoc prawna z zakresu prawa cywilnego obejmuje sprawy m.in.:

 • o ochronę dóbr osobistych
 • o odszkodowanie
 • o zadośćuczynienie
 • dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
 • o zapłatę
 • dotyczące tzw. czynów niedozwolonych
 • o uznanie czynności prawnej dokonanej przez dłużnika za bezskuteczną w stosunku do jego wierzyciela (tzw. skarga pauliańska)
 • sporów z ubezpieczycielem o odszkodowanie w toku postępowania likwidacyjnego oraz sądowego
 • o podział majątku wspólnego byłych małżonków
 • o zniesienie współwłasności
 • o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości
 • o ustanowienie służebności
 • o naruszenie posiadania
 • dotyczące zarządu rzeczą wspólną
 • o wydanie rzeczy jej właścicielowi
 • o opróżnienie lokalu (o eksmisję z lokalu)
 • mające na celu uregulowanie stanu prawnego nieruchomości
 • o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, o zachowek, o wykonanie zapisu
 • o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia
 • dotyczące tzw. „praw do grobu”
 • dotyczące odwołania darowizny
 • o sprostowanie, o unieważnienie bądź o ustalenie treści aktu stanu cywilnego

 

powrót do góry

 

Pomoc prawna z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego obejmuje sprawy m.in.:

 • o rozwód, o separację
 • o alimenty
 • o kontakty z dzieckiem
 • o pozbawienie/ograniczenie władzy rodzicielskiej
 • o ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa
 • o ubezwłasnowolnienie
 • o ustanowienie rozdzielności majątkowej

 

powrót do góry

 

Pomoc prawna na etapie postępowania egzekucyjnego sądowego realizowana jest głównie poprzez sporządzanie:

 • wniosków o wszczęcie egzekucji
 • skarg na czynności komornika
 • powództw o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności (tzw. powództwo opozycyjne)
 • powództw o wyłączenie zajętego przedmiotu spod egzekucji (tzw. powództwo ekscydencyjne)                     

 

powrót do góry

 

Pomoc prawna w sprawach dotyczących odpowiedzialności zawodowej lekarzy obejmuje m.in.:

 • obronę obwinionego lekarza w toku postępowania przed Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej oraz przed Okręgowym Sądem Lekarskim i Naczelnym Sądem Lekarskim
 • sporządzanie zażaleń na postanowienia o tymczasowym zawieszeniu prawa wykonywania zawodu oraz na postanowienia o ograniczeniu zakresu czynności w wykonywaniu zawodu lekarza 
 • reprezentowanie pokrzywdzonego w toku postępowania przed Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej oraz przed Okręgowym Sądem Lekarskim i Naczelnym Sądem Lekarskim
 • sporządzanie zażaleń na postanowienie OROZ o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego lub o umorzeniu postępowania
 • sporządzanie odwołań do Naczelnego Sądu Lekarskiego

 

powrót do góry

 

Pomoc prawna z zakresu prawa administracyjnego obejmuje głównie:

 • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych
 • sporządzanie zażaleń na postanowienia organów administracyjnych
 • sporządzanie skarg na bezczynność organów administracji publicznej lub na przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego
 • sporządzanie skarg od wojewódzkich sądów administracyjnych oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • reprezentowanie klienta w sprawach toczących się przed powiatowymi oraz wojewódzkimi zespołami do spraw orzekania o niepełnosprawności
 • reprezentowanie klienta w sprawach dotyczących tzw. błędów medycznych, toczących się przed wojewódzkimi Komisjami do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
 • reprezentowanie klienta przed organami administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w sprawach dotyczących m.in.: uzyskania pozwolenia na budowę, wydania decyzji ustalającej warunki zabudowy, uzyskania pozwolenia na użytkowanie

 

powrót do góry

 

Pomoc prawna z zakresu prawa spółek obejmuje sprawy m.in.:

 • związane z rejestracją spółek
 • o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały wspólników/akcjonariuszy
 • o wyłączenie wspólnika ze spółki
 • o naprawienie szkody wyrządzonej spółce przez członków organów spółki

 

powrót do góry

motyw_prawniczy

Umów się na poradę prawną/wizytę

 tel.  535 680 444

karolina.przestrzelska@adwokatura.pl

Wykonanie strony: Creobajt / Wyłączne prawo do tekstów w poszczególnych działach: Adwokat Karolina Przestrzelska Kancelaria Adwokacka,
adres: ul. Matejki 6 lok. 206 (II piętro), 80-232 Gdańsk, tel.: 535 680 444 / karolina.przestrzelska@adwokatura.pl
Szczegółowe informacje o materiałach wykorzystanych na stronie / Informacja dot. plików cookies i wykorzystaniu usługi Google Analytics (monitorowanie ruchu na stronie)